EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Protocol bij overlijden

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 18 mei 2016.

Inleiding

Het protocol heeft betrekking op het overlijden van (ere)leden, bestuursleden en familieleden van de leden.

Het protocol heeft tot doel een basis te bieden voor een snelle besluitvorming en communicatie in emotionele situaties.

Het protocol is een richtlijn, wat betekent dat het bestuur per situatie naar eigen inzicht kan handelen.

Het handelen van het bestuur staat omschreven in de procedure, gevolgd door een uitwerking c.q. praktische invulling.

Het protocol is in lijn met de KNVB-regeling “uitstel wedstrijden bij overlijden”.

De KNVB-regeling stelt dat bij overlijden van spelende leden en begeleiders het desbetreffende team uitstel kan krijgen voor het spelen van een wedstrijd. Bij het overlijden van ereleden of bestuursleden kan de vereniging uitstel van alle wedstrijden vragen.

De KNVB beslist over dit uitstel.

Het protocol bij overlijden treedt na vaststelling door het bestuur van EVV in werking.

Het protocol ligt voor eenieder ter inzage in de bestuurskamer en wordt gepubliceerd op de website.

 

Procedure

A. Krijgt een van de bestuursleden bericht van overlijden van een ere(lid), een bestuurslid of een familielid van een van de leden, een oud lid met bijzondere diensten voor de vereniging, een niet lid die wel actief is binnen de vereniging, of verneemt hij op een andere wijze van het overlijden van bovengenoemde personen, dan neemt hij direct contact op met de voorzitter.

B. De voorzitter informeert de andere leden van het bestuur, waarna het bestuur voor zover mogelijk gezamenlijk besluit op welke wijze, handelend volgens het protocol, de vereniging hierop zal reageren.

C. Bij het overlijden van een (ere)lid en een bestuurslid zullen de leden van de vereniging door middel van informatie – een In memoriam - op de website op de hoogte worden gebracht. Alle voetbalactiviteiten d.w.z. trainingen wedstrijden, en toernooien zullen tot na de begrafenis of crematie worden opgeschort.

D. Bij het overlijden van (ere) leden en bestuursleden bezoekt een delegatie van het bestuur de familie.

E. De secretaris verstuurt aan de familie van allen onder A genoemde betrokkenen en condoleancekaart.

F. De wedstrijdsecretaris van de vereniging treedt onmiddellijk in overleg met de KNVB om uitstel van wedstrijden te regelen. Als de KNVB toestemming voor uitstel heeft gegeven zal de wedstrijdsecretaris de betreffende elftallen, leiders, tegenstanders, scheidsrechter etc. op de hoogte brengen. Daarnaast zal een bericht op de website worden geplaatst.

G. Direct na het bekend worden van het overlijden van genoemde personen wordt de vlag bij het clubgebouw halfstok gehangen. De vlag wordt na de begrafenis of crematie gestreken.

 

Situaties en gevolgen

1. Bij het overlijden van een bestuurslid worden alle wedstrijden van het eerstvolgend weekend afgelast. Bij de eerstvolgende wedstrijd van alle seniorenelftallen wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overledene. Er wordt gespeeld met rouwbanden.

2. Bij het overlijden van een (ere)lid wordt er door de senioren een minuut stilte in acht genomen bij de eerstvolgende seniorenwedstrijden ter nagedachtenis aan de overledene. Dit geldt ook bij uitwedstrijden. Er wordt gespeeld met rouwbanden.

3. Bij het overlijden van een jeugdlid worden de wedstrijden en trainingen van de jeugd t/m het daaropvolgende weekend afgelast.

4. Bij het overlijden van een speler van een seniorenelftal worden de wedstrijden van de senioren tot en met het daaropvolgende weekend afgelast.

5. Bij het overlijden van de partner van een actieve speler wordt de daaropvolgende wedstrijd van het elftal van die speler afgelast.

6. Bij het overlijden van een familielid, zijnde vader of moeder of een van de kinderen uit het gezin, worden de wedstrijden van het elftal/team, volgend op het bericht van overlijden, tot en met het daarop volgend weekend afgelast.

7. Bij het overlijden van een lid, zijnde een niet actieve speler, wordt een minuut stilte gehouden bij de daaropvolgende seniorenwedstrijden.

8. Als op een wedstrijddag een bericht van overlijden, beschreven bij de punten 1, 3, 4, 5 en 6 wordt gegeven, worden de daarop betrekking hebbende wedstrijden direct afgelast of stilgelegd.

9. De beslissing over bovengenoemde afgelastingen wordt door de KNVB genomen. De inzet van de vereniging is, om de eigen wensen, zoals verwoord bij de punten, 1, 3, 4, 5 en 6 te realiseren.

10. In alle situaties kan het bestuur afwijkende maatregelen nemen.

 

Dit protocol treedt in werking met ingang van het seizoen 2016 – 2017.