EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Protocol tegen racisme en discriminatie

1. Inleiding

Met ingang van het seizoen 2016 – 2017 dient elke licentiehouder in het kader van het licentiesysteem van de KNVB anti-racisme beleid te hebben opgesteld en toegepast.

Definities:

Racisme: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras tegen het ander, voorkomend uit een gevoel van meerwaarde.

Discriminatie: ongeoorloofd onderscheid maken op grond van bepaalde kenmerken.

Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het anti-racisme en anti-discriminatiebeleid en de daarin toe te passen maatregelen te beschrijven.

 

2. Beleid en maatregelen

  • EVV verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke andere vorm van discriminatie wordt niet getolereerd door de vereniging.
  • EVV zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op de accommodatie verbieden. EVV zal zich er maximaal voor inspannen dat aan eenieder die zich op de accommodatie schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een toegangsverbod zal worden opgelegd.

  • EVV zal actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal EVV onder andere haar contacten met de media gebruiken en op de website aandacht besteden aan racisme en discriminatie.

  • EVV zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren op de accommodatie.

  • EVV zal maatregelen nemen tegen spelers/coaches en overige verenigingsleden die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

  • EVV zal proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd van de accommodatie.

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 september 2016.