EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Contributiereglement

Algemeen contributiereglement EVV

Het algemeen contributiereglement is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van EVV d.d. 16 april 2014.

1. Contributiebedragen

De (niet) spelende leden van EVV zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie. De hoogte van de contributie voor het voetbalseizoen daaropvolgend, wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Middels goedkeuring van de ledenvergadering kunnen de contributiebedragen gewijzigd worden. De leden worden in categorieën ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Bestuurs- en commissieleden vallen onder de categorie ‘niet spelende leden’. Voor leden die door het jeugdbestuur worden aangewezen als medewerker (trainers, leiders, scheidsrechter, grensrechter) gelden de volgende contributiebedragen:

  • Spelend lid 50% korting op het geldende contributiebedrag       
  • Niet spelend lid 100% korting

De verschuldigde bedragen, dienen voor 1 oktober van het betreffende voetbalseizoen geïncasseerd te zijn.

 

2. >40 jaar lid en ereleden

Leden die vanaf seizoen 2016-2017 40 jaar of meer lid zijn, betalen 25% van de contributie.

Ereleden worden als zodanig voorgedragen door het algemeen bestuur en zijn vrijgesteld van contributie.

 

3. Gezinskorting

Gezinskorting is alleen van toepassing op de standaard contributiebedragen voor leden die woonachtig zijn op hetzelfde adres. Het eerste lid is het langst ingeschreven lid.

1e lid betaalt volledig contributiebedrag

2e lid krijgt € 7,50 korting

3e lid krijgt € 15,00 korting

4e lid krijgt € 37,50 korting

Elk volgend lid krijgt eveneens € 37,50 korting.

 

4. Betaling contributie

Er zijn twee mogelijkheden om de contributie te betalen:

  1. Per automatische incasso. Hiervoor dient het lid een machtiging aan de penningmeester te geven. Het machtigingsformulier is verkrijgbaar via de penningmeester. Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Indien de contributie per automatische incasso wordt betaald, krijgen alle leden €5,- korting op het standaard contributiebedrag.
  2. Per bank/kas betaling.

 

5. Contributie bij tussentijdse aanmelding

Als het lidmaatschap is ingegaan op of na 1 januari is de helft van de standaard contributie verschuldigd.

 

6. Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris en wel vóór 30 juni. Indien een opzegging geschiedt vanaf 1 juli dan is het lid een bedrag van € 25,00 verschuldigd.

Spelende leden kunnen in de winterstop overschrijving aanvragen of aangeven te stoppen bij EVV. De spelende leden dienen dit vóór 1 januari schriftelijk bij de secretaris kenbaar te hebben gemaakt.

 

7. Aanmelding nieuwe leden

Nieuwe leden betalen de contributie bij voorkeur via automatische incasso. Zie verder onder 4.

 

8. Achterstand van betalingen

Bij een mislukte incasso wordt een maand later opnieuw geprobeerd de contributie automatisch te incasseren. Het contributiebedrag wordt dan verhoogd met de incassokosten. Bij een niet tijdige betaling volgens de 2 mogelijkheden ad. 4 dient een administratieve boete van € 10,00 betaald te worden.

 

9. Schorsing

Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangegeven veertien dagen of via andere betaalwijzen vóór 1 oktober, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct is uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten totdat het verschuldigde bedrag betaald is. Na betaling van de achterstallige contributie, wordt de schorsing opgeheven.

 

10. Overschrijving andere vereniging

De vereniging werkt mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming van de door de KNVB gestelde kaders en termijnen en onder de voorwaarde dat er geen contributieschuld is, eventuele openstaande boetes zijn voldaan en alle verplichtingen zijn nagekomen.

 

11. Langdurig uit roulatie

Het bestuur kan, in overleg met een trainer of leider, in bijzonder omstandigheden, zoals een langdurige blessure, aan het eind van het seizoen een restitutie toekennen.

 

12. Informatieverstrekking

De penningmeester informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing tijdig alle belanghebbenden.

 

13. Inwerkingtreding reglement

Dit contributiereglement is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 13-9-2012.

 

14. Hardheidsclausule

In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid van bovenstaande af te wijken.

                                       

 

De contributie voor het seizoen 2018-2019 is als volgt vastgesteld:

Senioren € 150,00
Niet spelende leden       € 75,00
JO19 t/m JO13 € 105,00
JO11 t/m JO7  € 75,00
Dames 7 tegen 7  € 75,00